ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ - Media OutReach - ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ - Bosi ေဒတာသုေတသနစင္တာမွ ထုတ္ျပန္ေသာ "၂၀၁၆-၂၀၂၂ အတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အပန္းေျဖကစားကြင္းသံုးပစၥည္းေစ်းကြက္ ဆန္းစစ္ခ်က္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အလားအလာမ်ား" အရ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဂိမ္းႏွင့္ အပန္းေျဖကစားကြင္းသံုး ပစၥည္းေစ်းကြက္သည္ အားႏွင့္အင္ႏွင့္ တိုးတက္မႈအက်ိဳးကို ခံစားရမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၂ တြင္ USD ၅၁.၄ ဘီလ်ံအထိ ေရာက္ရွိလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွသည္ ၎၏ အလယ္အလတ္တန္းစား လူဦးေရ အလ်င္အျမန္တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ဤမၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ အပန္းေျဖေရးတြင္ ဧရာမတိုးတက္မႈျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေသာ ေစ်းကြက္တစ္ခုအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာလ်က္ရွိပါသည္။
ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအေျခစိုက္ ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ဝယ္ယူသူမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကို ဖြင့္ေပးရန္ ေဟာင္ေကာင္၏ ကိုမားရွားလီမိတက္ (Comasia Limited ) ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ဂ်ဴေဒါင္း ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ဂိမ္းလုပ္ငန္း အသင္းတို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္သည့္ အသစ္စက္စက္ အာရွ အီလက္ထေရာနစ္ဂိမ္းႏွင့္ အပန္းေျဖကစားကြင္းသံုး ပစၥည္း ကုန္စည္ျပပြဲ (AEGAE EXPO) ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၁ - ၂၃ ရက္အထိ ဘန္ေကာက္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ျပပြဲစင္တာ (BITEC) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တရုတ္ျပည္မႀကီးမွ အမိုက္စား စက္ထဲအေၾကြေစ့ထည့္ကစားသည့္ ဂိမ္းမ်ားႏွင့္ အပန္းေျဖကစားကြင္းသံုး စက္ပစၥည္းမ်ားကို အသားေပးျပသြားမည္ျဖစ္သည္။


ျပပြဲတြင္ အရုပ္ေကာက္ကစားသည့္ ကရိန္းစက္မ်ား၊ ႏိုင္လ်ွင္လက္ေဆာင္ေရြးယူႏိုင္သည့္ ဂိမ္းမ်ား၊ VR/AR ပစၥည္းမ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္မႈအလိုက္ အေပ်ာ္ကစားႏိုင္သည့္ စက္မ်ား၊ စီးနင္းႏိုင္ေသာ ဂိမ္းစက္မ်ား၊ အေဆာက္အအံုအတြင္းသံုး ဂိမ္းႏွင့္ အပန္းေျဖကစားကြင္းသံုး ပစၥည္း၊ အေၾကြေစ့ထည့္ကစားႏိုင္ေသာ ဂိမ္းမ်ားစသျဖင့္ မိသားစုႏွင့္ အကြ်မ္းတဝင္ရွိေသာ စံုလင္မ်ားျပားလွသည့္ ဂိမ္းစက္မ်ားႏွင့္ အပန္းေျဖကစားကြင္းသံုး ပစၥည္းတို႔ ကို ျပသသြားပါမည္။


"B&R လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား စီးပြားေရး မိတ္ဘက္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမွင့္တင္ျခင္းအား အေထာက္အကူေပးႏိုင္ရန္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးေသာ စီးပြားေရး ခါးပတ္ကြင္းႏွင့္ လမ္းေၾကာင္း ပမာဏေျခလွမ္း (B&R) ကို သတ္မွတ္ထားသည္။ မိသားစုအပန္းေျဖစင္တာမ်ားႏွင့္ အပန္းေျဖရန္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအတြက္ ဝယ္လိုအား  ရုတ္တရက္ျမင့္တက္လာသည္ကို ေထာက္လွ်င္  အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ အာဆီယံေစ်းကြက္ေနရာအတြင္း ဝင္လာေသာ အပန္းေျဖကစားကြင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ အလားအလာကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျမင္ေတြ႔ရသည္။" ဟု Comasia Limited မွ ဒါရိုက္တာ ပီတာေခြ်ာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ "တဟုန္ထိုး စီးပြားေရးတိုးတက္လာသည့္ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းအတြင္း အဓိကရင္းျမစ္အခ်က္အျခာျဖစ္သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ စင္တင္ျပသႏိုင္ေအာင္ တစ္မိုးတည္းေအာက္၌ ေနာက္ဆံုးေပၚႏွင့္ အဆန္းသစ္ဆံုးျဖစ္ေသာ ဂိမ္းႏွင့္အပန္းေျဖကစားကြင္းသံုး စက္မ်ားကို လာေရာက္သူအားလံုး ရွာေတြ႔ႏိုင္သည့္ မႀကံုစဖူး ရင္းျမစ္ရွာေဖြႏိုင္သည့္ ဦးတည္စရာေနရာတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ AEGAE EXPO အား  ခ်ိန္ဆစီစဥ္ထားသည္။"


ယေန႔အခ်ိန္ထိ ဤကုန္စည္ျပပြဲသည္ ကုန္သြယ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္တို႔က စိတ္အားထက္သန္စြာ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရထားေၾကာင္း ပြဲစီစဥ္သူမ်ား၏ အဆိုအရ သိရသည္။


တခ်ိန္တည္းတြင္ အျခားေသာ ပြဲအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အာရွ လူေနမႈပံုစံ ကုန္စည္ျပပြဲ (ASIA LIFESTYLE EXPO) ကို က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ ခင္းက်င္းျပသမည့္သူ ၄၀၀ တို႔က လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပရီမီယံမ်ား၊ အရုပ္မ်ား၊ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုမ်ားႏွင့္ အဝတ္အထည္၊ ဖက္ရွင္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ အသားအေရထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ စမတ္က်က် ေနထိုင္ေရးဆိုင္ရာ အေသးစားစက္မ်ား၊ အႏုပညာႏွင့္ ကိုင္းကူးျခင္းမ်ား၊ အိမ္သံုး အသံုးအဆာင္မ်ားစသျဖင့္ အပါအဝင္ အလြန္႔အလြန္မ်ားျပားလွသည့္ ေကာင္းစြာ ဒီဇိုင္းထုတ္ဖန္တီးထားေသာ၊ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ လူေနမႈပံုစံႏွင့္ စားသံုးသူသံုး ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထည့္သြင္းျပသသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။


ကုန္သြယ္အဝယ္ေတာ္မ်ားသည္ အြန္လိုင္းတြင္ www.aegaee.com သို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ျပပြဲသို႔ ၎တို႔၏ အခမဲ့ ဝင္ခြင့္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို ရယူရန္ ယခု ႀကိဳတင္စာရင္းေပးႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။


Talk to Media OutReach today

Let Media OutReach help you achieve your communication goals. Send an email to info@media-outreach.com or click below. You will receive a response within 24 hours.

Contact us now