EVYD และ A*STAR เปิดห้องปฏิบัติการร่วมพร้อมความร่วมมือระหว่างสถาบันข้ามพรมแดนมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทางด้านประชากรและสุขภาพดิจิทัลสิงคโปร์ - Media OutReach - 25 กรกฎาคม 2566 - EVYD EVYD Technology และหน่วยงานเพื่อการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย หรือ A*STAR ได้ก่อตั้งห้องปฏิบัติการร่วมเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับประชากรและสุขภาพดิจิทัล[1] เพื่อยกระดับโซลูชั่นด้านสุขภาพและขับเคลื่อนผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้ป่วย

Caption
พิธีลงนามเพื่อเริ่มต้นการดำเนินการอย่างเป็นทางการของห้องปฏิบัติการร่วม A*STAR-EVYD จัดขึ้นในสิงคโปร์ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาโซลูชั่น AI สำหรับประชากรและสุขภาพดิจิทัล แถวนั่งจากซ้ายไปขวา: ดร. Jiang Jinpeng รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีของ EVYD Technology, คุณ Rick Liang ประธาน EVYD Technology, ศาสตราจารย์ Lim Keng Hui ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารแห่งสภาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (SERC) ของ A*STAR, ดร. Su Yi กรรมการบริหาร สถาบันคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (IHPC) ของ A*STAR แถวยืนจากซ้ายไปขวา: คุณ Chua Ming Jie ประธานกรรมการบริหาร EVYD Technology, คุณ Frederick Chew ประธานกรรมการบริหาร A*STAR


ห้องปฏิบัติการร่วม A*STAR-EVYD ตั้งเป้าแก้ไขปัญหาด้านการดูแลสุขภาพผ่านการประยุกต์ใช้ AI ซึ่งรวมถึง (I) การพัฒนาการรวบรวมข้อมูลสุขภาพและคะแนนสุขภาวะที่ดี สนับสนุนโดยศาสตร์ทางด้านพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมการนำนิสัยที่จะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดี เช่น โภชนาการที่ดีและการมีสุขภาวะทางจิตที่ดีมาปฏิบัติ (II) การสำรวจดูบริการผู้ช่วยทางสุขภาพซึ่งใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ในบริบทของการดูแลสุขภาพ (III) การใช้การติดตามสุขภาพจากระยะไกลเพื่อการตรวจหาปัญหาสุขภาพในระยะแรกเริ่ม เพื่อให้ผู้ให้บริการทางสุขภาพสามารถปรับแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม ปรับปรุงผลการักษาของผู้ป่วยและปรับแผนความสามารถในการรักษา และ (IV) การปรับปรุงขั้นตอนในการวินิจฉัยให้มีความลื่นไหลและถูกต้องเพื่อช่วยแพทย์ในการแปลข้อมูลและประเมินผลการวินิจฉัย

นอกจากนั้น ห้องปฏิบัติการร่วมจะเข้าไปมีส่วนในการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของสิงคโปร์ผ่านความพยายามดังต่อไปนี้
  • เทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีเป้าหมายแก้ไขปัญหาเฉพาะอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพของประชากรและสุขภาพดิจิทัล
  • การทดสอบนำร่องและปรับใช้นวัตกรรมการประมวลผลข้อมูลทางการแพทย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เทคโนโลยีข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับการใช้งานจริงนอกห้องปฏิบัติการที่มีการตรวจสอบ การเพิ่มระดับความมั่นใจเพื่อปูทางสู่การยอมรับในวงกว้างโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนด้านการดูแลสุขภาพโดยการจัดเวิร์คช็อป การสัมมนา หรือการประชุมที่พานักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศให้มารวมกัน

EVYD Technology และ A*STAR จะเริ่มดำเนินโครงการมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ภายใต้ห้องปฏิบัติการร่วม เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการอำนวยความสะดวกความร่วมมือระหว่างสถาบันข้ามพรมแดนด้านสุขภาพดิจิทัล โดยสถาบันคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (IHPC) ของ A*STAR จะเป็นผู้นำในความพยายามนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวพุ่งเป้าไปที่การแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับข้อจำกัดด้านระเบียบข้อบังคับและข้อกังวลซึ่งเชื่อมโยงกับการแบ่งปันข้อมูลข้ามเอนทิตี้และข้ามพรมแดน การนำเทคโนโลยีข้อมูลที่ปลอดภัย เช่น แบบจำลอง AI ที่ไม่เปิดเผยตัวตนโดยใช้ข้อมูลจากหลายสถาบัน (Federated Learning) เอนทิตี้ด้านการดูแลสุขภาพสามารถเก็บรักษาข้อมูลที่มีความอ่อนไหวไว้ในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของตัวเอง แทนที่จะส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์กลาง ด้วยนวัตกรรมเหล่านี้ แพลตฟอร์มมีเป้าหมายที่จะสร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพในกลุ่มผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ สถาบันด้านการวิจัย และบริษัทด้านการดูแลสุขภาพทั้งจากภายในและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันสร้างโซลูชั่นด้านการดูแลสุขภาพที่ล้ำสมัย

คุณ Ming Jie Chua ประธานกรรมการบริหารของ EVYD Technology กล่าวว่า "ห้องปฏิบัติการร่วม A*STAR-EVYD เป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ที่มีศักยภาพมหาศาลในการพลิกโฉมผลลัพธ์จากการรักษาของผู้ป่วยในระดับที่ใหญ่ทั่วโลก โดยการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ เทคนิคการประมวลผลข้อมูลขั้นสูง และเทคโนโลยีรักษาความเป็นส่วนตัว EVYD Technology และ IHPC ของ A*STAR มีเป้าหมายที่จะขยายขอบเขตของสิ่งที่ทำได้ในด้านสุขภาพประชากรและสุขภาพดิจิทัลให้กว้างขึ้น"

ศาสตราจารย์ Lim Keng Hui ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารแห่งสภาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมของ A*STAR กล่าวว่า "การก่อตั้งห้องปฏิบัติการร่วม A*STAR-EVYD จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนด้านการดูแลสุขภาพและการเป็นพันธมิตรแบบข้ามอุตสาหกรรม เราจะร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนาโซลูชั่นด้านสุขภาพดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถยกระดับผลการรักษาของผู้ป่วยและสุขภาพของประชากรได้ ความร่วมมือนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของ A*STAR ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน AI ในด้านการดูแลสุขภาพให้มากขึ้น เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านการดูแลสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา"

____________________________________________________________________

[1] สุขภาพประชากรหมายถึงผลลัพธ์ทางสุขภาพของกลุ่มคนและเน้นย้ำที่การยกระดับสุขภาพและสุขภาวะที่ดีโดยรวมของชุมชน ขณะที่สุขภาพดิจิทัลหมายถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับผลลัพธ์ทางการรักษาของผู้ป่วย ปรับปรุงการให้บริการการดูแลสุขภาพ และสนับสนุนการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพHashtag: #EVYD

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
เกี่ยวกับ EVYD Technology
เกี่ยวกับ EVYD Technology
EVYD เป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างอนาคตที่ทุกคนสามารถเข้าถึงสุขภาพที่ดีขึ้นได้ เราใช้ความเชี่ยวชาญเชิงลึกของเราในการประมวลผลข้อมูลด้านสุขภาพและ AI เพื่อให้พันธมิตรของเราสามารถใช้ข้อมูลนั้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และใช้การส่งเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคล การประเมินความเสี่ยง และโปรแกรมการจัดการโรคเรื้อรังในระดับต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพของประชากร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่
เกี่ยวกับหน่วยงานเพื่อการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิจัย (A*STAR)
หน่วยงานเพื่อการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิจัย (A*STAR)เป็นหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาภาครัฐชั้นนำของสิงคโปร์ เราใช้นวัตกรรมแบบเปิดผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม A*STAR เป็นตัวเชื่อมระหว่างสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมในฐานะองค์กรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยของเราสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและงานให้กับสิงคโปร์ผ่านการปรับปรุงผลลัพธ์ทางสังคมในการดูแลสุขภาพ การใช้ชีวิตในเมือง และความยั่งยืน A*STAR มีบทบาทสำคัญในการหล่อเลี้ยงผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และผู้นำสำหรับชุมชนการวิจัยและอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาของ A*STAR's R&D ครอบคลุมตั้งแต่ด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ไปจนถึงวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรม โดยมีหน่วยงานวิจัยหลักตั้งอยู่ใน Biopolis และ Fusionopolis สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุด ดูที่

ติดตามเราที่
| | | |
SOURCE:

EVYD Technology

CATEGORY:

Technology

PUBLISHED ON:

25 Jul 2023

Past Press Releases

MORE

Talk to Media OutReach Newswire today

CONTACT US NOW