Ceevoзаповнює прогалину в міжнароднихплатежах для ЄвропиНовий продукт Ceevoнадаєєвропейськимторговцям легкий доступ до спрощенихплатіжнихрішень, а такожглобальнийдосвідкомпаніїщодо продажу за кордон

ВАЛЕТТА, МАЛЬТА - MediaOutReach - 2 липня 2020 р. - Ceevo сьогодніоголошує про запуск автоматизованого платіжногосервісу по всійЄвропі, пропонуючимісцевимторговцямшвидке та простерішеннящодоавтоматичнихплатежів. Дізнайтеся, як ми можемодопомогтиїмскористатисязростаючимиможливо стямитранскордонноїелектронноїкомерції
на вебсайті www.ceevo.com.


Завдяки глобальному масштабу діяльності та фінансово-технологічнійбазікомпанії, Ceevoобробляє всю складністьміжнароднихплатежів, включаючибезпеку, правила та широкий спектр варіантів оплати, щобторговці могли зосередитись на зростаннівласногобізнесу.


Платіжнівикликитранскордонноїелектронноїкомерції у СхіднійЄвропі

ХочаСхіднаЄвропа є одним з найбільшшвидкозростаючихринківелектронноїкомерції на континенті і постійнодемонструєзростанняна рівні 10,3% у річномуобчисленні, торговцірегіонувсе ще не отримуютьдостатніхпослуг: багатоміжнароднихпровайдерівще активно орієнтуються на регіон, і вітчизнянігравці не в змозінадатиправильнірішення та послуги для підтримкибізнесу з міжнароднимиамбіціями.


РішенняCeevoпристосовані для задоволенняконкретних потреб торговців, якіпрагнутьоброблятиплатіжніопераціїв режиміонлайн для своїхклієнтів у країнах ЄС (Європейський Союз) та на міжнародних ринках. ХочарішенняCeevoдоступне для всіхєвропейськихторговців, Ceevoвважає, щосхідноєвропейськіторговці особливо не отримуютьдостатніхпослугі йогорішеннязаповнить прогалину у платежах для цихторговців, якіпрагнутьрозширитибізнесізсвоїхмісцевихринків.


Нещодавнєопитуваннядрібнихінтернет-ритейлерівуСхіднійЄвропі, проведене Ceevo, показало, щодвомаосновнимипроблемамищодооплат, які проводяться дрібнимиінтернет-ритейлерами, єбезпека (42%) тауправліннягрошовимипотоками (21%), тодіякнеприйнятіспособиоплати (30%) єнайчастішою проблемою, з якоїстикаютьсяприздійсненніоплати.


Крім того, 32,5% респондентівтакож заявили, щобільшістьпродажівздійснювались через канали та такіторговімайданчики, як Amazon та eBay. Трійканайбільших проблем, якістосуютьсяцихпідприємств при транскордонних платежах - це валютно-платіжніпроцеси та адаптація до обміннихкурсів у режимі реального часу (25%), підтримкаклієнтів та обслуговування (24,17%) та узгодженняплатежів з іншихкраїн (23%). Респондентитакож назвали інтеграціюцифровихплатежів та виклики, пов'язані ззадоволеннямспоживчихтенденцій, щошвидкорозвиваються, а такожскладнірегламенти ЄС, перешкодоюдля вивченняможливостейзростання за межами своїхвнутрішніхринків. Автоматизованийплатіжнийсервіс Ceevoвключає в себе найновішітехнологічніінструменти для вирішенняцих проблем та надаєторговцямбезпроблемнерішення для участі в цифровійекономіці.


Філіп Мейєр, генеральний директор компанії Ceevo , сказав: "Багато дрібних інтернет-ритейлерівнеминуче втрачають можливість продавати свої товари та послуги на міжнародному рівні і тому не можуть розширити свій бізнес, якщо вони не в змозі приймати платежі від будь-яких потенційних клієнтів. Реальність для малого бізнесу полягає в тому, що вони турбуються про технологію оплати в той час, коли їм слід зосередитися на управлінні власним бізнесом - те, що, на наш погляд, було дуже важливо вирішити, надаючи зручний для користувачів сервіс, призначений для місцевих мов та швидкої інтеграції".


Ceevo - розширенняможливостейбізнесуприймати практично будь-який вид оплати з будь-якогомісця

Ceevoрозробиловласніплатіжнірішення, щоббезпосередньовирішитипроблеми, з якимистикаєтьсяцейбізнес.Компаніяпропонуєшвидку та автоматизованупідтримкусамообслуговуваннябез додатковихнакладнихвитрат, щовключаєпублічнудокументацію та розділпідтримкиклієнтів, щобдопомогтиторговцямвирішитипроблеми з оплатою. Ceevoтакожпропонуєінтуїтивнозрозуміліінформаційніпанелі для полегшеногокеруваннябагатьма каналами, щодозволяєвашомубізнесупрацюватишвидше.


Філіп Мейєр далі прокоментував: "Завдяки платежамCeevo ми хочемо розширити можливості торговців продавати всім потенційним клієнтам на ринках ЄС та за його межами. Ми хочемо бути чемпіоном для малого бізнесу та датийомузмогу, за допомогою наших сервісів, зосередитися на речах, якімаютьзначення,замістьзаплутаногосвітуплатежів. Нашірішеннядопоможутьклієнтампростішеприйматиплатежівід будь-кого, у будь-якійвалюті, з будь-якої точки світу, не потребуючиюридичнихчитехнічнихзнань. Ми сподіваємось на партнерство з більшоюкількістюторговців, ніж будь-коли раніше, і підтримуємонаступнухвилюбізнесу, щосприяєзростанню в Європі та в усьомусвіті".


Ceevo - ценовий продукт, представлений групоюCeevo, ранішевідомоюяк Net1's International Payment Group, до складу якої входять Transact24 таMasterPayment. ГрупаCeevo - провіднийміжнароднийпостачальникплатіжнихпослуг, щопропонуєобробкуплатежів, придбаннякредитнихтадебетовихкарток, безпекутранзакційтавідповідністьнормативнимвимогам.Вона є дочірньоюкомпанієюNet1 UEPS TechnologiesInc (NasdaqGS: UEPS, JSE: NT1), міжнародного постачальника рішень у галузіфінансовихтехнологій, зареєстрованого на біржі NASDAQ.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Про Ceevo
Про Ceevo

Група Ceevo спеціалізується на міжнародних платіжних рішеннях, які дозволяють підприємствам приймати майже будь-який вид оплати з будь-якої точки світу.

Група Ceevo складається з таких структур (які всі є частиною торгової марки "Ceevo"): CeevoFinancialServices (Malta) Limited; CeevoBlockchainVenturesLimited; Transact24 Limited; Transact24 (UK) Limited; Transact24 LLC, а також MasterpaymentGmbH та дочірні компанії (SummitPaymentServices AG та MasterpaymentLimited). Компанія CeevoFinancialServices (Malta) Limited (реєстраційний номер: C36102) уповноважена та підконтрольна Управлінню фінансових послуг Мальти (MFSA), а компанія Transact24 (UK) Limited уповноважена та підконтрольна Управліннюфінансової поведінки (FCA) Великої Британії (довідковий номер в реєстрі: 900538). Ceevo підтримується досвідом та технологіями своєї материнської компанії Net1 UEPS Technologies Inc. (NasdaqGS: UEPS, JSE: NT1). Для отримання додаткової інформації відвідайтевебсайт www.ceevo.com

SOURCE:

Ceevo

CATEGORY:

Business

PUBLISHED ON:

02 Jul 2020

Past Press Releases

Talk to Media OutReach Newswire today

CONTACT US NOW